Strandbeten och strandängar

Länsstyrelsen i Gotlands län har beviljat föreningen Vägumevikens Vänner ekonomiskt projektstöd för att utarbeta Strandbeten och Strandängar runt Vägumeviken.

Projektet avser att återskapa den värdefulla naturmiljön runt Vägumeviken genom röjning, stängsling samt vassröjning inom området för att kunna återuppta bete av markerna och tillgängliggöra dessa områden för såväl boende som besökare.

En del av området betas redan idag och nu får föreningen möjlighet att utöka området för att på så sätt förhindra att vassen växer längre ut i vikarna. Projektet innebär en bra fortsättning på ett tidigare projekt föreningen hade under åren 2017-2018. Det tidigare projektet innebar försök med att enbart klippa vass, men ingen stängsling eller djurbete fanns då med.

Detta projekt innebär att stängsling kommer att ske runt de inre delarna av Vägumeviken i tre olika etapper.

  • Område 1 avser delar av Sliteskogen och knyter ihop med Stainskärsudden. Se bifogade kartor; Stängsling, Vassröjning
  • Område 2 avser Skärsudden som knyter ihop med Hammarssidan till sommarstugeområdet. Se bifogade kartor; Stängsling, Vassröjning
  • Område 3 avser området från sommarstugorna vid Stora Hammars längs vägen bort mot Barläst. Se bifogade kartor; Stängsling, Vassröjning

I och med stängslingen kommer vass att klippas och djur kommer åt att beta ett större område.

I projektet ingår att anlägga färister över några befintliga vägar samt bygga några stättor, som möjliggör att öppna upp nya vandringsstigar för att ta sig runt Vägumeviken från Slite till Barläst och Asunden.

Tidplanen innebär att projektet skall vara klart för slutredovisning i mars 2023, samt att område 1 måste vara klart innan område 2 och därefter område 3 kan påbörjas.

I och med att projektstöd beviljats i slutet av oktober 2019 kommer arbetet nu att påbörjas med att skriva markavtal med berörda fastighetsägare samt förnya ett tillstånd att få köra med nödvändig maskinutrustning på strandskyddat område. Markavtalen och tillstånden är nödvändiga för att arbetet ska kunna påbörjas.

Vägume den 12 november 2019
Styrelsen i Vägumevikens Vänner

Ingrid Fredriksson, Per-Olof Winje, Göran Karlsson, Maria Wiklund Karlsson

Hela dokumentet kan laddas ned här

Affischen kan laddas ned här

Foto: Gunnar Britse