LOVA-stöd

LOVA-stöd för år 2024-2025 beviljat

Sedan 2016 har föreningen Vägumevikens Vänner sökt ekonomiskt stöd för att kunna åtgärda hela den inre delen av Vägumeviken. Se bifogad kartskiss. Även i år fick vi det glädjande beskedet att bidrag beviljats för rensning av Skärsudden, Barläst och Stainskärs stränder.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fortsatt beviljat föreningen ekonomiskt stöd för vattenvårdsprojekt i den inre delen av Vägumeviken. Syftet är att ta bort  näringsläckage (kväve och fosfor) till Östersjön genom bortforsling av släke från stranden mellan Skärsudden och Stainskär samt stranden i Barläst. Bortforslad släke kommer att användas som jordförbättringsmedel.  Sträckan som vi får bidrag för motsvarar 2 900 meter. Största delen av släken tas upp med maskiner.

Minskat anslag. Anslaget för 2024-2025 minskade med 78 300 kronor jämfört med föregående period. Bidraget kommer framöver att minska ytterligare. Orsaken till det minskade bidraget är att det statliga stödet till Länsstyrelsen minskat.

Förutsättningarna för projektet är följande:

  1. Projektet ska genomföras under perioden 2024-05-15 – 2025-03-31.
  2. Stödet avser max 80 % av de stödberättigade kostnaderna. Det innebär att 20 % ska medfinansieras med ideell tid. Den ideella arbetstiden värderas till 200 kr per person och timme. Därför är det viktigt att vi alla, även fortsättningsvis, hjälps åt med släkesräfsning. Ideell maskintid värderas till 500 kr per timme inklusive bränsle och förare.
  3. Stödet avser en sträcka på 2,9 km.
  4. Dokumentation av projektet görs av föreningen. Mängden släke dokumenteras genom fotografering före och efter skörd. Slutrapportering med ekonomisk redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2025-03-31.
  5. Analyser av skördad släke ska göras minst en och högst två gånger per år och strand. Resultaten av analyserna bifogas slutrapporten till länsstyrelsen.

Sommaren 2024 kommer föreningen anordna tre träffar då vi rensar släke, plockar upp skräp längs
stränderna och snyggar till på Skärsudden, Stainskär och Barläst. Träffarna är planerade följande datum:

  • Söndagen den 16 juni kl. 10 – 15släkesräfsning – städning. Samling Skärsudden och Barläst.
  • Söndagen den 14 juli kl. 10 – 15släkesräfsning och städning. Samling Stainskär.
  • Söndagen den 4 augusti juli kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Skärsudden.

Vägume den 28 maj 2024
Styrelsen i Vägumevikens Vänner

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Förmedlade av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Karta vid ansökan om LOVA-stöd

Total sträcka Vägumeviken ca 2,1 km på Stenskär/Skärsudden och Hammars/Barläst ca 800 m. Den äldre badplatsen vid Sliteskogen har inte tidigare blivit beviljad därför är den ej inkluderad i denna ansökan.

Hela dokumentet kan laddas ner genom att klicka här.