LOVA-stöd

LOVA-stöd för år 2023- 2024 beviljat

Sedan 2016 har föreningen Vägumevikens Vänner sökt ekonomiskt stöd för att kunna åtgärda hela den inre delen av Vägumeviken. Se bifogad kartskiss. Även i år fick vi det glädjande beskedet att bidrag beviljats för rensning av Skärsudden, Barläst och Stainskärs stränder.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fortsatt beviljat föreningen ekonomiskt stöd för vattenvårdsprojekt i den inre delen av Vägumeviken. Syftet är att ta bort  näringsläckage (kväve och fosfor) till Östersjön genom bortforsling av släke från stranden mellan Skärsudden och Stainskär samt stranden i Barläst. Bortforslad släke kommer att användas som jordförbättringsmedel.  Sträckan som vi får bidrag för motsvarar 2 100 meter. Största delen av släken tas upp med maskiner.

Förutsättningarna för projektet är följande:

  1. Projektet ska genomföras under perioden 2023-04-01 – 2024-03-31.
  2. Stödet avser max 80 % av de stödberättigade kostnaderna. Det innebär att 20 % ska medfinansieras med ideell tid. Den ideella arbetstiden värderas till 200 kr per person och timme. Därför är det viktigt att vi alla, även fortsättningsvis, hjälps åt med släkesräfsning. Ideell maskintid värderas till 500 kr per timme inklusive bränsle och förare.
  3. Stödet avser en sträcka på 2,1 km – i ansökan angavs 3,2 km.
  4. Dokumentation av projektet görs av föreningen. Mängden släke dokumenteras genom fotografering före och efter skörd. Slutrapportering med ekonomisk redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2024-03-31.
  5. Analyser av skördad släke ska göras minst en och högst två gånger per år och strand. Resultaten av analyserna bifogas slutrapporten till länsstyrelsen.

Sommaren 2023 kommer föreningen anordna tre träffar då vi rensar släke, plockar upp skräp längs
stränderna och snyggar till på Skärsudden, Stainskär och Barläst. Träffarna är planerade följande datum:

  • Söndagen den 25 juni kl. 10 – 15 släkesräfsning – städning. Samling Skärsudden och Barläst.
  • Söndagen den 16 juli kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Stainskär.
  • Söndagen den 30 juli kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Skärsudden.

Hela dokumentet kan laddas ner genom att klicka här.

Karta vid ansökan om LOVA-stöd

Total sträcka Vägumeviken ca 2,1 km på Stenskär/Skärsudden och utökning av Hammars/Barläst ca 800 m, samt en äldre badplats vid Sliteskogen på ca 300 m.

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Förmedlade av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Vägume den 30 maj 2023
Styrelsen i Vägumevikens Vänner gm Maria Wiklund Karlsson