LOVA-stöd

LOVA-stöd för år 2020 beviljat även för Stainskärs stränder

Sedan 2016 har föreningen Vägumevikens Vänner sökt ekonomiskt stöd för att kunna åtgärda hela den inre delen av Vägumeviken. Se bifogad kartskiss. I år fick vi det glädjande beskedet att bidrag beviljats även för rensning av Stainskärs stränder.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fortsatt beviljat föreningen ekonomiskt stöd för vattenvårdsprojekt i den inre delen av Vägumeviken. Syftet är att ta bort  näringsläckage (kväve och fosfor) till Östersjön genom bortforsling av släke från stranden mellan Skärsudden och Stainskär samt stranden i Barläst. Bortforslad släke kommer att användas som jordförbättringsmedel.

Detta innebär att området utökas år 2020 till att gälla även Stainskärs stränder. Tidigare har bidraget endast gällt Skärsudden och Barläst.

Förutsättningarna för projektet är följande:

  1. Projektet ska genomföras under perioden 2020-04-01 – 2020-10-31.
  2. Stödet avser max 80 % av de stödberättigade kostnaderna. Det innebär att 20 % ska medfinansieras med ideell tid. Den ideella arbetstiden värderas till 200 kr per person och timme. Därför är det viktigt att vi alla, även fortsättningsvis, hjälps åt med släkesräfsning.
  3. Dokumentation av projektet görs av föreningen. Mängden släke dokumenteras genom fotografering före och efter skörd. Slutrapportering med ekonomisk redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2020-10-31.
  4. Analyser av skördad släke ska göras minst en och högst två gånger per år och strand. Resultaten av analyserna bifogas slutrapporten till länsstyrelsen.

Vi återkommer om datum och tid för årsmöte samt tider för släkesräfsning under maj månad 2020. Vi vill avvakta utvecklingen av Coronapandemin innan vi beslutar datum för möte och släkesträffar.

Hela dokumentet kan laddas ner genom att klicka här.

Vägume den 20 april 2020
Styrelsen i Vägumevikens Vänner
Ingrid Fredriksson, Göran Karlsson, Maria Wiklund Karlsson och Paul Lundahl

 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Förmedlade av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kartskiss

Inget besked finns ännu den 8 juni 2021 om LOVA-bidrag för 2021.